Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Bá Viễn”

n
Đã thay đổi thiết lập khóa của “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Bá Viễn” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 15:31, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 15:31, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)))
n (Đã khóa “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Bá Viễn”: đang có lời kêu gọi giữ bài trên FB ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn)))
n (Đã thay đổi thiết lập khóa của “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Bá Viễn” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 15:31, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 15:31, ngày 20 tháng 10 năm 2021 (UTC))))