Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kinh tế chính trị”

n (Đã khóa “Kinh tế chính trị”: Khóa theo quy định rối, 3 tháng khóa 30/500 ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 17:29, ngày 16 tháng 1 năm 2022 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 17:29, ngày 16 tháng 1 năm 2022 (UTC))))
{{Khóa|small=yes}}
'''Kinh tế chính trị''' là một môn khoa học xã hội nghiên cứu việc sản xuất và trao đổi hàng hóa đặt trong mối quan hệ với chính trị dưới nhãn quan của chính trị gia. Thuật ngữ "''kinh tế chính trị''" được dùng lần đầu tiên năm 1615 bởi trong tác phẩm ''Traité d'économie politique''. Thuật ngữ "kinh tế chính trị" xuất hiện do kết hợp các từ có nguồn gốc Hy Lạp với nghĩa là "thiết chế chính trị"<ref>Xem bài ''Political Economy'' trong [http://www.newadvent.org/cathen/12213b.htm Catholoc Encyclopedia]</ref>. Kinh tế chính trị học cung cấp các khái niệm và hệ thống kiến thức cơ bản nhất cho khoa kinh tế hiện đại như cung cầu, lợi nhuận, tự do thương mại... Nhiều quan điểm của các trường phái kinh tế chính trị đã trở thành các tín điều mang tính ý thức hệ của các nhà kinh tế học và các chính trị gia.
{{TOCright}}
 
'''Kinh tế chính trị''' là một môn khoa học xã hội nghiên cứu việc sản xuất và trao đổi hàng hóa đặt trong mối quan hệ với chính trị dưới nhãn quan của chính trị gia. Thuật ngữ "kinh tế chính trị" được dùng lần đầu tiên năm 1615 bởi trong tác phẩm ''Traité d'économie politique''. Thuật ngữ "kinh tế chính trị" xuất hiện do kết hợp các từ có nguồn gốc Hy Lạp với nghĩa là "thiết chế chính trị"<ref>Xem bài ''Political Economy'' trong [http://www.newadvent.org/cathen/12213b.htm Catholoc Encyclopedia]</ref>. Kinh tế chính trị học cung cấp các khái niệm và hệ thống kiến thức cơ bản nhất cho khoa kinh tế hiện đại như cung cầu, lợi nhuận, tự do thương mại... Nhiều quan điểm của các trường phái kinh tế chính trị đã trở thành các tín điều mang tính ý thức hệ của các nhà kinh tế học và các chính trị gia.
==Đối tượng nghiên cứu==
"Kinh tế chính trị" chỉ nghệ thuật quản lý kinh tế của một quốc gia để phân biệt với "kinh tế" là việc quản lý gia đình (từ [[tiếng Anh]] "political" có nguồn gốc từ ''politike'' trong [[tiếng Hy Lạp]] nghĩa là lo việc nước; còn "economy" có nguồn gốc từ chữ ''oikonomia'' trong tiếng Hy Lạp nghĩa là quản lý gia đình; ''political economy'' được dịch ra tiếng Việt là "kinh tế chính trị"). Có thể nói, kinh tế chính trị là [[kinh tế học]] dưới con mắt của [[chính trị gia|chính khách]]. Học thuyết kinh tế chính trị có tính hệ thống đầu tiên là học thuyết của [[Adam Smith]] trong [[thế kỷ 18]]. Trong tác phẩm nổi tiếng ''[[An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations]]'' (Tìm hiểu về bản chất và nguồn gốc của cải của các quốc gia, 1776, thường được gọi tắt là ''Của cải của các quốc gia'' hay ''Quốc phú luận''), Adam Smith chỉ rõ: