Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh Việt Nam”