Khác biệt giữa các bản “Boson W và Z”

dịch ghi chú
(thêm vào thông tin về chu kỳ bán rã của boson W và Z)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(dịch ghi chú)
 
Cả hai boson '''{{SubatomicParticle|W boson}}''' là chất trung gian đã được xác minh của sự hấp thụ và phát xạ [[neutrino]]. Trong quá trình này, điện tích của boson {{SubatomicParticle|W boson+-}} gây ra sự phát xạ hoặc hấp thụ electron hoặc positron, do đó gây ra sự [[biến đổi hạt nhân]].
 
'''Boson''' '''{{SubatomicParticle|Z boson}}''' làm trung gian chuyển động lượng, spin và năng lượng khi neutrino tán xạ ''đàn hồi'' từ vật chất (một quá trình bảo toàn điện tích). Hành vi như vậy gần như phổ biến như tương tác neutrino không đàn hồi và có thể được quan sát thấy trong các buồng bong bóng khi chiếu xạ với chùm neutrino. Các boson {{SubatomicParticle|Z boson}} không tham gia vào quá trình hấp thụ hoặc phát xạ electron hoặc positron. Bất cứ khi nào một electron được quan sát là một hạt tự do mới, đột ngột chuyển động với động năng, nó được suy ra là kết quả của một neutrino tương tác trực tiếp với electron, vì hành vi này xảy ra thường xuyên hơn khi có mặt chùm neutrino. Trong quá trình này, neutrino chỉ đơn giản đập vào điện tử và sau đó phân tán ra khỏi nó, chuyển một số động lượng của neutrino cho điện tử. {{Efn|BecauseBởi neutrinos are[[neutrino]] không neitherbị affectedảnh byhưởng thebởi [[stronglực forcemạnh]] norcũng thenhư [[electromagneticlực forceđiện từ]], and becausebởi the [[gravitationallực hấp forcedẫn]] betweengiữa subatomiccác particles[[hạt hạ nguyên tử]] là không isđáng negligiblekể, suchmột antương interactiontác cannhư onlyvậy happenchỉ via thethể weakxảy force.ra Sincethông suchqua anlực yếu. Vì một [[electron]] như vậy không được istạo notra createdtừ frommột ahạt nucleonnhân, and iskhông unchangedthay exceptđổi forngoại thetrừ newxung forcelực impulsemới impartedđược bytruyền thebởi neutrino, thistương weaktác forcelực interactionyếu betweennày thegiữa neutrino and the electron mustphải beđược mediatedlàm bytrung angian electromagneticallybởi neutral,một weak-forcehạt boson particletrung hòa điện từ, lực yếu. ThusDo đó, thistương interactiontác requiresnày ayêu cầu một boson {{SubatomicParticle|Z boson0}} boson.}}
 
==Ghi chú==