Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Tiêu chí xóa nhanh”

"Bài viết" không liên quan đến độ nổi bật.
("Bài viết" không liên quan đến độ nổi bật.)
{{Anchor|BV4|bv4}}
 
====BV4. BàiChủ viếtthể rõ ràng chưa đủ độ nổi bật====
{{Shortcut|WP:BV4}}
Tiêu chí này áp dụng cho các bàichủ viết có nội dungthể '''rõ ràng''' chưa [[Wikipedia:Độ nổi bật|đủ nổi bật]]. Tiêu chí này '''chỉ nên được sử dụng hạn chế và cẩn thận''', sau khi đã trải qua các quá trình đánh giá bài viết kỹ lưỡng, bao gồm thẩm định nội dung bài viết, tìm kiếm/bổ sung nguồn tham khảo, đánh giá [[Wikipedia:Nguồn đáng tin cậy|nguồn đáng tin cậy]], đối chiếu các tiêu chí nổi bật theo quy định [[Wikipedia:Độ nổi bật]] và các quy định độ nổi bật con liên quan.
 
Tiêu chí này áp dụng cho các bài viết có nội dung '''rõ ràng''' chưa [[Wikipedia:Độ nổi bật|đủ nổi bật]]. Tiêu chí này '''chỉ nên được sử dụng hạn chế và cẩn thận''', sau khi đã trải qua các quá trình đánh giá bài viết kỹ lưỡng, bao gồm thẩm định nội dung bài viết, tìm kiếm/bổ sung nguồn tham khảo, đánh giá [[Wikipedia:Nguồn đáng tin cậy|nguồn đáng tin cậy]], đối chiếu các tiêu chí nổi bật theo quy định [[Wikipedia:Độ nổi bật]] và các quy định độ nổi bật con liên quan.
 
Đối với các bài viết về người còn sống mà không có bất kỳ nguồn tham khảo nào, hãy sử dụng bản mẫu {{tl|Prod blp}} (có thể xóa 7 ngày treo biển mà không bổ sung bất cứ nguồn tham khảo nào) và xem thêm ở [[Wikipedia:Tiểu sử người đang sống bị đề nghị xóa]] để có các hướng dẫn chi tiết.