Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nội các Nhật Bản”

 
Nội các phải từ chức tập thể trong những trường hợp sau:
*Khi bị Chúng Nghị viện viện [[Bỏbỏ phiếu bất tín nhiệm]], trừ phi Chúng Nghị viện giải tán trong vòng 10 ngày;
*Tùy theo quyết định trong lần nhóm họp đầu tiên của Quốc hội khi Hạ viện mới được bầu ra qua [[tổng tuyển cử]] (ngay cả khi toàn bộ bộ trưởng sau đó được tái bổ nhiệm);
*Khi vị trí Thủ tướng bị bỏ trống, hoặc khi Thủ tướng tuyên bố ý định [[từ chức]].
 
==Quyền lực của Nội các==