Khác biệt giữa các bản “Nghị trưởng Chúng Nghị viện Nhật Bản”

|[[Komakichi Matsuoka]]
|21 tháng 5 năm 1947
|23 tháng 12 năm 1948 (giải tán)
|Giải tán
|
|Đảng Dân chủ Xã hội (Phái cánh hữu)
|-
! rowspan="3" |24
!
!40
|[[Tập tin:Kijuro shidehara.jpg|86x86px]]
|[[Kijūrō Shidehara]]
|11 tháng 2 năm 1949
|10 tháng 3 năm 1951 (chết)
|Mất
|
|[[Liberal Party (1945)|LP]]
|-
!
!41
|[[Tập tin:Joji hayashi.jpg|94x94px]]
|[[Jōji Hayashi]]
|13 tháng 3 năm 1951
|1 tháng 8 năm 1952 (từ chức)
|Từ chức
|
|[[Liberal Party (1945)|LP]]
|-
!42
!
| rowspan="2" |[[Tập tin:Banboku.jpg|92x92px]]
|[[Banboku Ōno]]
|26 tháng 8 năm 1952
|28 tháng 8 năm 1952 (giải tán)
|Giải tán
|
|LP
|-
!25
!43
|Banboku Ōno
|24 tháng 10 năm 1952
|14 tháng 3 năm 1953 (giải tán)
|Giải tán
|
|LP
|-
! rowspan="2" |26
!
!44
|[[Tập tin:Tsutsumi Yasuzirou1.JPG|92x92px]]
|[[Yasujirō Tsutsumi]]
|18 tháng 5 năm 1953
|10 tháng 12 năm 1954 (từ chức)
|Từ chức
|
|[[Kaishintō|PP]]
|-
!45
|[[Tập tin:To Matsunaga 1957.jpg|99x99px]]
!
|[[Tập tin:Go-shichi no kiri crest.svg|69x69px]]
|[[Tō Matsunaga]]
|11 tháng 12 năm 1954
|24 tháng 1 năm 1955 (giải tán)
|Giải tán
|
|[[Democratic Party (Japan, 1954)|JDP]]
|-
!27
!46
|[[Tập tin:Go-shichiMasutani noShuji kiri crestmonument.svgjpg|69x69px91x91px]]
|[[Shūji Masutani]]
|18 tháng 3 năm 1955
|25 tháng 4 năm 1958
|April 25, 1958 (giải tán)
|Giải tán
|
|[[Liberal Democratic Party (Japan)|LDP]]
|-
! rowspan="3" |28
!
!47
|[[Tập tin:Nirou hoshijima.jpg|94x94px]]
|[[Nirō Hoshijima]]
|11 tháng 6 năm 1958
|13 tháng 12 năm 1958 (từ chức)
|Từ chức
|
|LDP
|-
!48
!
|[[Tập tin:Ryogoro Kato 01.jpg|90x90px]]
|[[Ryōgorō Katō]]
|13 tháng 12 năm 1958
|1 tháng 2 năm 1960 (từ chức)
|Từ chức
|
|LDP
|-
!49
!
| rowspan="2" |[[Tập tin:Ichiro Kiyose.jpg|99x99px]]
|[[Ichirō Kiyose]]
|1 tháng 2 năm 1960
|24 tháng 10 năm 1960 (giải tán)
|Giải tán
|
|LDP
|-
!29
!50
|Ichirō Kiyose
|7 tháng 12 năm 1960
|23 tháng 10 năm 1963 (giải tán)
|Giải tán
|
|LDP
|-
! rowspan="3" |30
!
!51
|[[Tập tin:Naka funada1932.jpg|92x92px]]
|[[Naka Funada]]
|7 tháng 12 năm 1963
|20 tháng 12 năm 1965 (từ chức)
|Từ chức
|
|LDP
|-
!52
!
|[[Tập tin:Go-shichi no kiri crest.svg|69x69px]]
|[[Kikuichirō Yamaguchi]]
|20 tháng 12 năm 1965
|3 tháng 12 năm 1966 (từ chức)
|Từ chức
|
|LDP
|-
!53
!
|[[Tập tin:Go-shichi no kiri crest.svg|69x69px]]
|[[Kentarō Ayabe]]
|3 tháng 12 năm 1966
|27 tháng 12 năm 1966 (giải tán)
|Giải tán
|
|LDP
|-
! rowspan="2" |31
!
!54
|[[Tập tin:Mitsujiro Ishii.jpg|81x81px]]
|[[Mitsujirō Ishii]]
|15 tháng 2 năm 1967
|16 tháng 7 năm 1969 (từ chức)
|Từ chức
|
|LDP
|-
!55
|[[Tập tin:Takechiyo Matsuda 1959.jpg|101x101px]]
!
|[[Tập tin:Go-shichi no kiri crest.svg|69x69px]]
|[[Takechiyo Matsuda]]
|3 tháng 12 năm 1969
|27 tháng 12 năm 1969 (giải tán)
|Giải tán
|
|LDP
|-
!32
!56
|[[Tập tin:Naka funada1932.jpg|92x92px]]
|Naka Funada
|14 tháng 1 năm 1970
|13 tháng 11 năm 1972 (giải tán)
|Giải tán
|
|LDP
|-
! rowspan="2" |33
!
!57
|[[Tập tin:Go-shichiUmekichi noNakamura kiri crest1965.svgjpg|69x69px93x93px]]
|[[Umekichi Nakamura]]
|22 tháng 12 năm 1972
|29 tháng 5 năm 1973 (từ chức)
|Từ chức
|
|LDP
|-
!58
!
|[[Tập tin:Shigesaburo Maeo.jpg|116x116px]]
|[[Shigesaburō Maeo]]
|29 tháng 5 năm 1973
|9 tháng 12 năm 1976
|Hết nhiệm kỳ
|
|LDP
|-
! rowspan="2" |34
!
!59
|[[Tập tin:Hori Shigeru.JPG|122x122px]]
|[[Shigeru Hori]]
|24 tháng 12 năm 1976
|1 tháng 2 năm 1979 (từ chức)
|Từ chức
|
|LDP
|-
!60
!
| rowspan="2" |[[Tập tin:Hirokichi Nadao.jpg|104x104px]]
|[[Hirokichi Nadao]]
|1 tháng 2 năm 1979
|7 tháng 9 năm 1979 (giải tán)
|Giải tán
|
|LDP
|-
!35
!61
|Hirokichi Nadao
|30 tháng 10 năm 1979
|19 tháng 5 năm 1980 (giải tán)
|Giải tán
|
|LDP
|-
!36
!62
|[[Tập tin:Go-shichi no kiri crest.svg|69x69px]]
|[[Hajime Fukuda]]
|17 tháng 7 năm 1980
|28 tháng 11 năm 1983 (giải tán)
|Giải tán
|
|LDP
|-
! rowspan="2" |37
!
!63
|[[Tập tin:Kenji Fukunaga 01.jpg|70x70px]]
|[[Kenji Fukunaga]]
|26 tháng 12 năm 1983
|24 tháng 1 năm 1985 (từ chức)
|Từ chức
|
|LDP
|-
!64
!
|[[Tập tin:Michita Sakata 1968.jpg|100x100px]]
|[[Michita Sakata]]
|24 tháng 1 năm 1985
|2 tháng 6 năm 1986 (giải tán)
|Giải tán
|
|LDP
|-
! rowspan="2" |38
!
!65
|[[Tập tin:Go-shichi no kiri crest.svg|69x69px]]
|[[Kenzaburō Hara]]
|22 tháng 7 năm 1986
|2 tháng 6 năm 1989 (từ chức)
|Từ chức
|
|LDP
|-
!66
!
|[[Tập tin:Hajime Tamura's Portrait in a monument.jpg|92x92px]]
|[[Hajime Tamura]]
|2 tháng 6 năm 1989
|24 tháng 1 năm 1990 (giải tán)
|Giải tán
|
|LDP
|-
!39
!67
|[[Tập tin:Yoshio Sakurauchi Scan10003.JPG|98x98px]]
|[[Yoshio Sakurauchi]]
|27 tháng 2 năm 1990
|18 tháng 6 năm 1993 (giải tán)
|Giải tán
|
|LDP
|-
!40
!68
|[[Tập tin:Takako Doi in Tokyo congressist election 2.jpg|82x82px]]
|[[Takako Doi]]
|6 tháng 8 năm 1993
|27 tháng 9 năm 1996 (giải tán)
|Giải tán
|
|JSP
|-
!41
!69
|[[Tập tin:Soichiro Ito,30 Aug 1982.JPG|85x85px]]
|[[Sōichirō Itō]]
|7 tháng 11 năm 1996
|2 tháng 6 năm 2000 (giải tán)
|Giải tán
|
|LDP
|-
!42
!70
|[[Tập tin:Go-shichi no kiri crest.svg|69x69px]]
|[[Tamisuke Watanuki]]
|4 tháng 7 năm 2000
|10 tháng 10 năm 2003 (giải tán)
|Giải tán
|
|LDP
|-
!43
!71
| rowspan="2" |[[Tập tin:Yōhei Kōno.jpg|96x96px]]
|[[Yōhei Kōno]]
|19 tháng 11 năm 2003
|8 tháng 8 năm 2005 (giải tán)
|Giải tán
|
|LDP
|-
!44
!72
|Yōhei Kōno
|21 tháng 9 năm 2005
|21 tháng 7 năm 2009 (giải tán)
|Giải tán
|
|LDP
|-
!45
!73
|[[Tập tin:Go-shichi no kiri crest.svg|69x69px]]
|[[Takahiro Yokomichi]]
|16 tháng 9 năm 2009
|16 tháng 11 năm 2012 (giải tán)
|Giải tán
|
|[[Democratic Party (Japan, 1998)|DPJ]]
|-
!46
!74
|[[Tập tin:사본 -8632564647 fb1ba67294 o.jpg|90x90px]]
|[[Bunmei Ibuki]]
|26 tháng 12 năm 2012
|21 tháng 11 năm 2014 (giải tán)
|Giải tán
|
|LDP
|-
! rowspan="2" |[[Tổng tuyển cử Nhật Bản 2012|47]]
!
!75
|[[Tập tin:Machimura Nobutaka 2015.jpg|100x100px]]
|[[Nobutaka Machimura]]
|24 tháng 12 năm 2014
|21 thang 4 năm 2015 (từ chức)
|Từ chức
|
|LDP
|-
!76
!
| rowspan="2" |[[Tập tin:Tadamori Ōshima 2018 (cropped).jpg|100x100px]]
|[[Tadamori Oshima]]
|21 tháng 4 năm 2015
|28 tháng 9 năm 2017 (giải tán)
|Giải tán
|
|LDP
|-
![[Tổng tuyển cử Nhật Bản 2017|48]]
!
!77
|[[Tadamori Ōshima]]
|1 tháng 11 năm 2017
|14 tháng 10 năm 2021 (giải tán)
|Giải tán
|
|LDP
|-
![[Tổng tuyển cử Nhật Bản 2021|49]]
!
!78
|[[Tập tin:Hiroyuki Hosoda in New Delhi on 23 September 2016.jpg|91x91px]]
|[[Hosoda Hiroyuki]]