Khác biệt giữa các bản “Ngưu Phụ”

 
Ngay đêm hôm ấy Ngưu Phụ nhặt nhanh vàng bạc, châu báu, bỏ trại đi, chỉ đem ba bốn người đi theo. Đi đến một con sông, lúc súc qua đò, Xích Nhi trông thấy của cải ngốt mắt, muốn chiếm lấy một mình, liền giết Ngưu Phụ đem đầu Phụ đến dâng Lã Bố. Lã Bố hỏi đầu đuôi người đi theo khai rằng: “Xích Nhi giết Phụ để lấy của”, Lã Bố giận, lập tức giết ngay Xích Nhi.
==Xem thêm==
 
* [[Danh sách nhân vật thời Tam Quốc]]
* [[Danh sách nhân vật hư cấu trong Tam quốc diễn nghĩa]]