Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chèo”

*Vở chèo Từ Thức gặp tiên: ''Đường trường thu không, Ván cờ tiên, Chèo quế, Dương xuân, Hề tiểu, Hát cách, Tuyết dạt sông Thương, Sắp đặt để mà chơi'',...;
*Vở chèo Kim Nham: ''Bà chúa con cua, Con gà rừng, Hát xuôi hát ngược, Hề cu sứt, Lới lơ, Rủ nhau lên núi thiên thai, Sắp cổ phong, Sắp cá rô, Khấn hàng, Tò vò, Quá giang, Vãn canh 1'',...
*Vở chèo Chu Mãi Thần: ''Hò bắt đò, Có thánh trị vì, Vỉa Huế: dậm chân, sắp sông dâu, suông hời, Thiếp tôi trả lại cho chàng, Hề gậy đốt nhọ bôi mồm, Hề mồi thắt dải lưng xanh, Sắp bắt hề, Hề mồi ba mươi tết'
*Vở chèo Trinh Nguyên: ''Rỉ vong, ba than, Xẩm xoan, Xẩm dựng, Xẩm thầy bói'';
*Vở chèo Tấm Cám:''Chinh phụ, Hát ru, Ru bống''; vở chèo Kiều: ''Du xuân, Quạt màn, Hải đường'',...