Khác biệt giữa các bản “Chèo”

Các làn điệu chèo có nguồn gốc phần lớn từ các vở chèo cổ như:
*Vở chèo Quan Âm Thị Kính: ''Sử rầu, gối hạc, ba than, Bình thảo, Chi tải vu quy, Nói lệch, cấm giá, Đường trường phải chiều, Hát đúm, Sắp thường, Làn thảm, Vỡ nước, Rỉ vong, Ru kệ, Sử chuyện, Ví hề, Sử xuân, Sử chúc, Sắp chợt'',...
*Vở chèo Lưu Bình Dương Lễ: ''Hề sư cụ, Hề tiểu gấm hoa chanh, Quân tử vu dịch, Sử xếp, Sa lệch chênh, Tình thư hạ vị, Bóng quế giãi thềm, Ngâm bốn mùa, Sử bằng, Nói sử ghé rầu'',...;
*Vở chèo Trương Viên: ''Hề mồi đồn rằng, Luyện năm cung, Trần tình, Gió thổi màn loan, Hoài thai, Vãn canh 2, Vãn cầm, Vãn theo, Vãn xô, Xẩm tàu điện''...;
*Vở chèo Từ Thức gặp tiên: ''Đường trường thu không, Ván cờ tiên, Chèo quế, Dương xuân, Hề tiểu, Hát cách, Tuyết dạt sông Thương, Sắp đặt để mà chơi'',...;