Khác biệt giữa bản sửa đổi của “ESP8266”

(sửa chú thích SRAM)
** RAM dữ liệu người dùng 80 KiB
** RAM dữ liệu hệ thống 16 KiB ETS
* Flash ngoại: ESP8266EX sử dụng SPI flash ngoại để lưu trữ chương trình, với kíchboot thướctrực tốitiếp đachương 16trình MiB.từ Kíchbus thước bộ nhớ flash nhỏ nhất có thể là 512 kB (tắt chế độ OTA) hoặc 1 MB (bật chế độ OTA)SPI.{{Sfn|Espressif|2020|p=872|ps=, "3.1.38. ExternalHSPI Host Flash"}}Multi-device API: SPI bus is especially used to read CPU programming code from the external
Flash"}}{{Sfn|AI-Thinker, ESP-01|2015|p=3|ps=, "1. Preambles: When ESP8266EX hosts the application, it boots up directly from an external flash."}} với kích thước tối đa 16 MiB. Kích thước bộ nhớ flash nhỏ nhất có thể là 512 kB (tắt chế độ OTA) hoặc 1 MB (bật chế độ OTA).{{Sfn|Espressif|2020|p=8|ps=, "3.1.3. External Flash"}}
* [[IEEE 802.11]] b/g/n [[Wi-Fi]]:
** Tích hợp TR switch, balun, LNA, bộ khuếch đại công suất và mạng kết hợp
* Giao diện I²S với DMA (sử dụng chung chân với GPIO)
* [[UART]]: Hỗ trợ 2 UART là UART0 và UART1. UART0 sử dụng GPIO3 (RX) và GPIO1 (TX). UART1 sử dụng GPIO2 (TX) và GPIO8 (TX). Tuy nhiên GPIO8 được dùng để kết nối bộ nhớ flash của chip nên UART1 chỉ sử dụng được GPIO2 để truyền dữ liệu.{{Sfn|Espressif|2020|p=3|ps=, "1.6. Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART)"}}
* [[ADC]] 10 bit{{Sfn|AI-Thinker, ESP-01|2015|p=4|ps=, "1.1. Features"}}
 
== Sơ đồ chân của ESP-01 ==
* {{Chú thích sách|url=https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp8266_hardware_design_guidelines_en.pdf|title=ESP8266 Hardware Design Guidelines|last=Espressif|publisher=Espressif|year=2019|access-date=ngày 1 tháng 12 năm 2021}}
*{{Chú thích sách|url=https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp8266-technical_reference_en.pdf|title=ESP8266 Technical Reference, Version 1.7|last=Espressif|year=2020|access-date = ngày 15 tháng 5 năm 2021}}
*{{Chú thích sách|url=https://www.microchip.ua/wireless/esp01.pdf|title=ESP-01 WiFi Module, Version 1.0|last=AI-Thinker, ESP-01|publisher=AI-Thinker|year=2015|access-date = ngày 11 tháng 6 năm 2021}}
{{notelist}}
== Chú thích ==