Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Aptostichus simus”