Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Merdeka 118”

Trang mới: “{{Infobox building | name = Merdeka 118 | former_names = KL 118, Heritage of Independence, Park Hyatt Kuala Lumpur, Menara Warisan Merdeka, PNB Headquarters | location_country = Malaysia | status = {{blue|Topped out}} | image = File:Merdeka 118 20211204 (1).jpg | image_alt = File:Merdeka 118 20211204 (1).jpg | image_size = | caption = Merdeka 118 tháng 12 năm 2021 | location = Jalan…”
(Trang mới: “{{Infobox building | name = Merdeka 118 | former_names = KL 118, Heritage of Independence, Park Hyatt Kuala Lumpur, Menara Warisan Merdeka, PNB Headquarters | location_country = Malaysia | status = {{blue|Topped out}} | image = File:Merdeka 118 20211204 (1).jpg | image_alt = File:Merdeka 118 20211204 (1).jpg | image_size = | caption = Merdeka 118 tháng 12 năm 2021 | location = Jalan…”)
Thẻ: Người dùng thiếu kinh nghiệm thêm nội dung lớn
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh