Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Canthigaster natalensis”