Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tổng Công ty Dầu Việt Nam”

<!-- Vui lòng không xóa hoặc thay đổi tin nhắn xóa bài này (AfD) cho đến khi cuộc thảo luận đã kết thúc. -->
{{Afd/dated|trang=Tổng Công ty Dầu Việt Nam|ngày=13|tháng=tháng 12|năm=2021|đã thế=rồi}}
<!-- Sau khi biểu quyết được đóng lại, xin vui lòng đặt trên trang thảo luận: {{Đã biểu quyết giữ|1=Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Tổng Công ty Dầu Việt Nam}} -->
<!-- Kết thúc tin nhắn xóa bài (AfD), vui lòng sửa đổi sau dòng này -->
{{không nổi bật|companies|date=tháng 11-2021}}
{{Thông tin công ty