Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Yên Tiền Giản công”