Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Romaja quốc ngữ”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
! || g || n || d || r || m || b || s || j || ch || k || t || p || h
|-align=center
| ㄱ || k || style="background:yellow" | g- || kg || style="background:yellow" | ngn || kd || style="background:yellow" | ngn||style="background:yellow" | ngm || kb || ks || kj || kch || k-k || kt || kp || style="background:yellow" | khk, kkh
|-
|ㅋ
|kt
|kp
|khk, kkh
|-
|ㄲ
|kt
|kp
|kkh
|kh, k
|-
|ㄳ
|kt
|kp
|khk, kkh
|-
|ㄺ
|kt
|kp
|khk, kkh
|- align="center"
| ㄴ || n || n- || n-g || nn || nd || style="background:yellow" | ll, nn || nm || nb || ns || nj || nch || nk || nt || np || nh
|nh
|- align="center"
| ㄷ || t || style="background:yellow" | d- || tg || style="background:yellow" | nn || td || style="background:yellow" | nn|| style="background:yellow" | nm || tb || ts || tj || tch || tk || t-t || tp || style="background:yellow" | tht, tth
|-
|ㅅ
|t-t
|tp
|tht, tth
|-
|ㅈ
|t-t
|tp
|tht, tth
|-
|ㅊ
|t-t
|tp
|tht, tth
|-
|ㅌ
|t-t
|tp
|tht, tth
|-
|ㅆ
|t-t
|tp
|tht, tth
|-
|ㅎ
497

lần sửa đổi