Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Người Mỹ gốc Latinh và Tây Ban Nha da đen”

Trang mới: “{{Infobox ethnic group | group = Người Mỹ gốc Latinh và Tây Ban Nha da đen | native_name = ''Estadounidenses latinos negros'' | image = | caption = | population = '''1.243.471'''<ref name=c2010/><br/><small>0,4% tổng dân số Hoa Kỳ (2010) (2010)</small><ref name=c2010/><br/><small>2,5% tổng số người da đen (2010) (2010)</small><ref name=c2010/><br/><small>2,5% tổng số người Mỹ gốc Latinh (2010)</small><ref…”
(Trang mới: “{{Infobox ethnic group | group = Người Mỹ gốc Latinh và Tây Ban Nha da đen | native_name = ''Estadounidenses latinos negros'' | image = | caption = | population = '''1.243.471'''<ref name=c2010/><br/><small>0,4% tổng dân số Hoa Kỳ (2010) (2010)</small><ref name=c2010/><br/><small>2,5% tổng số người da đen (2010) (2010)</small><ref name=c2010/><br/><small>2,5% tổng số người Mỹ gốc Latinh (2010)</small><ref…”)
(Không có sự khác biệt)