Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Như Lai”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
[[Tập tin:Chùa Giác Hải ở Bình Tân, tháng 12 năm 2021 (tượng Phật Tổ Như Lai) (11).jpg|300px|nhỏ|phải|Tượng Phật tổ Như Lai tại chùa Giác Hải ở Bình Tân]]
[[Tập tin:Tượng Phật Như Lai ở Miếu bà Bình Long, tháng 5 năm 2021 (1).jpg|300px|nhỏ|phải|Tượng Phật Như Lai ở Miếu bà Bình Long]]
[[Tập tin:Kiến trúc Vườn Phật trong Miếu Ngũ Hành Nương Nương, tháng 5 năm 2021 (9).jpg|300px|nhỏ|phải|Đức Phật Như Lai]]