Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ngô Giới”

Năm Thiệu Hưng đầu tiên (1131), quân Kim chia 2 đường tấn công Hòa Thượng nguyên. Ô Lỗ, Chiết Hợp từ Giai Châu {{ref|5}}, Thành Châu {{ref|6}} ra Đại Tản quan, bày trận ở Bắc Sơn; Giới lệnh cho chư tướng giữ vững trận thế để đợi, thay phiên đánh – nghỉ. Đường vào hang núi hẹp lại nhiều đá, ngựa không thể đi, quân Kim bỏ ngựa để giao chiến, nhưng đại bại; Ô Lỗ, Chiết Hợp dời trại về Hoàng Ngưu, gặp mưa lớn gió to, bèn lui chạy. Cánh quân còn lại của Một Lập tấn công Tiễn Quát quan, Giới lệnh cho bộ tướng đánh lui được, khiến 2 cánh quân Kim không thể hội họp. Ban đầu, quân Tống thua trận Phú Bình, anh em Giới đem vài ngàn tàn binh đóng trên Hòa Thượng nguyên, lòng người chưa vững. Có kẻ mưu đồ bắt anh em Giới nộp cho người Kim, Giới biết được, triệu chư tướng uống máu ăn thề, khích lệ trung nghĩa; tướng sĩ đều cảm động rơi nước mắt, nguyện nghe theo ông. Trương Tuấn xét công, thừa chế bái Giới làm Minh Châu quan sát sứ. Gặp tang mẹ, Giới được triều đình cho khởi phục, kiêm Thiểm Tây chư lộ đô thống chế. {{refn|group=Tống sử|'''Ngô Giới truyện''': Thiệu Hưng nguyên niên, Kim tướng Một Lập tự Phượng Tường, biệt tướng Ô Lỗ, Chiết Hợp tự Giai, Thành xuất Tản quan, ước nhật hội Hòa Thượng nguyên. Ô Lỗ, Chiết Hợp tiên kì chí, trận Bắc Sơn tác chiến, Giới mệnh chư tướng kiên trận đãi chi, canh chiến điệt hưu. Sơn cốc lộ hiệp đa thạch, mã bất năng hành, Kim nhân xá mã bộ chiến, đại bại, di trại Hoàng Ngưu, hội đại phong vũ bạc, toại độn khứ. Một Lập phương công Tiễn Quát quan, Giới phục khiển tướng kích thối chi, lưỡng quân chung bất đắc hợp. Thủy, Kim nhân chi nhập dã, Giới dữ Lân dĩ tán tốt sổ thiên trú nguyên thượng, triêu vấn cách tuyệt, nhân vô cố chí. Hữu mưu kiếp Giới huynh đệ bắc khứ giả, Giới tri chi, triệu chư tướng sáp huyết minh, miễn dĩ trung nghĩa. Tướng sĩ giai cảm khấp, nguyện vi dụng. Trương Tuấn lục kì công, thừa chế bái Minh Châu quan sát sứ. Cư mẫu tang, khởi phục, kiêm Thiểm Tây chư lộ đô thống chế. }} {{refn|group=Tục thông giám|'''Tục tư trị thông giám quyển 109, Tống kỷ 109, Cao Tông Thụ Mệnh Trung Hưng Toàn Công Chí Đức Thánh Thần Vũ Văn Chiêu Nhân Hiến Hiếu hoàng đế Thiệu Hưng nguyên niên (Kim Thiên Hội cửu niên)''': Ngũ nguyệt,... Trung Châu phòng ngự sứ, Tần Phượng kinh lược sứ Ngô Giới cập Kim nhân Ô Lỗ, Chiết Hợp chiến vu Hòa Thượng nguyên chi bắc, bại chi.}} {{refn|group=Sử liệu khác|'''Công tích ký''': Việt minh niên cải nguyên Thiệu Hưng. Xuân tam nguyệt Kim quốc hoàng điệt Ma Lý Lang Quân soái duệ binh phạm nguyên thượng. Kì tất thủ nhi hậu tiến, hầu kích bại chi, chân bái Trung Châu phòng ngự sứ. Hạ ngũ nguyệt Ma Lý cập Hô Nữu Lang Quân, Mã Ngũ thái sư, Cảnh thái sư phục hội liệt tướng Ô Lỗ bối lặc, sử nhị tướng do Giai Thành xuất Đại Tản Quan tiên chí. Hầu dữ chiến tam nhật liên thắng. Nhi Một Lập phương công Tiễn Quát quan, hầu khiển huy hạ kích thối, bất sử dữ nhị tướng hợp. Phân binh yểm tập, lưỡng giai hội khứ, chuyển Minh Châu quan sát sứ. Cáo từ vân: “Trẫm dĩ kinh lí nhị Thiểm phó chi xu thần, phụng tương thiên uy thức át loạn, lược phi hữu hùng bi chi sĩ, bất nhị tâm chi thần, tương dữ lục lực tận trung, nội phủ ngoại ngữ tắc kham định chi kì. Vị khả tuế nguyệt kí phu công lai tấu mậu thưởng thị nghi. Trung Châu phòng ngự sứ, Tần Phượng lộ kinh lược an phủ sứ, Mã bộ quân đô tổng quản Ngô Giới tài khí bất quần trung dũng. Tự phấn sách, túc công danh chi hội đằng thanh Quan Lũng chi gian, bỉ giả trạc soái Kính Nguyên tận hộ, chư tướng kì hạ chi chiến, vưu vi tuyển công hoạch kì tù, hiệu xú loại Chiết bắc thị dụng thù, kì đa tiệp trắc, dĩ liêm quân phu, hùng chức mĩ quan. Trẫm sở dĩ đãi công năng chi sĩ, dã ích phấn nhĩ, liệt trẫm vô ái yên khả đặc thụ tiền kiện quan.” Vị ki, đinh mẫu Lưu thị gia Quốc phu nhân, ưu khởi phục tầm kiêm Thiểm Tây chư lộ đô thống chế. Cáo từ vân “Hiếu di vu trung giả thánh nhân chi cách ngôn: quốc nhĩ vong gia giả. nhân thần chi di hiến, nhi huống phân khổn ngoại chi kí, thống chư lộ chi sư, thối lệ dĩ tu chẩm qua đãi đán. Kì khả dĩ thân tang phế hồ, quan sát sứ Ngô Giới bỉ dĩ công phạt tẩm giai hiển vinh, khước địch hữu trầm quả chi ki, ngự quân thích uy ái chi tể, chiến đa do suất mậu thưởng, kí hành cự thâm phong mộc chi bi, phương trì kim cách chi sự, thẩn lâm địch kị vu dịch tương, nhi quân chế dong vu cựu tình, kì an quyết thường vô khoáng nhĩ chức. Giới năng dương danh vu thế, dĩ hiển phụ mẫu tắc trung hiếu chi đạo, lưỡng đắc hĩ nhĩ. Kì miễn tai khả đặc thụ Thiểm Tây chư lộ đô thống chế.”}}
 
Người Kim từ khi quật khởi, đã quen chiến thắng, đến nay liên tiếp bị Giới đánh bại, rất căm giận, mưu tính giết bằng được ông. Tướng Kim ở Thục là Lâu Thất mất, [[Ngột Truật]] được thay ông thế ông ta, tập hợp hơn 10 vạn binh, bắc cầu nổi vượt sông Vị, từ Bảo Kê kết trại liên hoàn, đắp lũy đá làm thành, men theo mép nước giao chiến với quân Tống. Tháng 10 ÂL, quân Kim tấn công Hòa Thượng nguyên. Giới lệnh cho chư tướng chọn cung cứng nỏ mạnh, luân phiên bắn ra, đặt hiệu là “Trú đội thỉ” (thỉ nghĩa là cái tên), liên tiếp không dứt, nhiều như mưa trút. Quân Kim lui lại, Giới lấy kỳ binh đánh lén, cắt đường vận lương. Nhắm quân Kim gặp khó phải lui, Giới đặt mai phục ở ngòi Thần Bộn để đợi. Quân Kim đến, quân Tống xông ra, quân Kim đại loạn. Quân Tống truy kích trong đêm, đánh cho quân Kim đại bại. Ngột Truật trúng tên lạc, một mình chạy thoát. Trương Tuấn thừa chế lấy Giới làm Trấn Tây quân tiết độ sứ, Lân làm Kính Nguyên lộ Mã bộ quân phó tổng quản. Ngột Truật thất bại, từ Hà Đông quay về Yến Sơn, lại lấy Tát Li Hát làm Thiểm Tây kinh lược sứ, đồn trú Phượng Tường, cùng Giới giằng co. {{refn|group=Tống sử|'''Ngô Giới truyện''': Kim nhân tự khởi hải giác, nữu thường thắng, cập dữ Giới chiến triếp bắc, phẫn thậm, mưu tất thủ Giới. Lâu Túc tử, Ngột Truật hội chư đạo binh thập dư vạn, tạo phù lương khóa Vị, tự Bảo Kê kết liên châu doanh, lũy thạch vi thành, giáp giản dữ quan quân cự. Thập nguyệt, công Hòa Thượng nguyên. Giới mệnh chư tướng tuyển kính cung cường nỗ, phân phiên điệt xạ, hào “trú đội thỉ”, liên phát bất tuyệt, phồn như vũ chú. Địch sảo khước, tắc dĩ kì binh bàng kích, tuyệt kì lương đạo. Độ kì khốn thả tẩu, thiết phục vu thần bộn dĩ đãi. Kim binh chí, phục phát, chúng đại loạn. túng binh dạ kích, đại bại chi. Ngột Truật trung lưu thỉ, cận dĩ thân miễn. Trương Tuấn thừa chế dĩ Giới vi Trấn Tây quân tiết độ sứ, Lân vi Kính Nguyên lộ Mã bộ quân phó tổng quản. Ngột Truật kí bại, toại tự Hà Đông quy Yến Sơn; phục dĩ Tát Li Hát vi Thiểm Tây kinh lược sứ, đồn Phượng Tường, dữ Giới tương trì.}} {{refn|group=Tục thông giám|'''Tục tư trị thông giám quyển 110, Tống kỷ 110, Cao Tông Thụ Mệnh Trung Hưng Toàn Công Chí Đức Thánh Thần Vũ Văn Chiêu Nhân Hiến Hiếu hoàng đế Thiệu Hưng nguyên niên (Kim Thiên Hội cửu niên)''': Thập nguyệt,... Ất hợi, khởi phục Minh Châu quan sát sứ, Thiểm Tây chư lộ đô thống chế, Tần Phượng lộ kinh lược sứ Ngô Giới, cập Kim nhân chiến vu Hòa Thượng nguyên, đại bại chi.}} {{refn|group=Sử liệu khác|'''Công tích ký''': Kim binh tự phá Khiết Đan dĩ lai nữu vu thường thắng, chí thị dữ hầu chiến triếp bắc bất thắng, kì phẫn. Đông thập nguyệt, kì nguyên soái tứ thái tử hội chư đạo binh cập chánh giáp Nữ Chân sổ vạn nhân tạo phù lương khóa Vị thủy, tự Bảo Kê liên tam thập lí, điệp thạch vi thành dữ hầu cự chiến. Hầu chỉ thụ chư tướng tuyển kính cung cường nỗ, kì dĩ tất tử, phiên hưu điệt xạ. Địch sảo khước, tắc dĩ Giới binh thừa hiểm cư ải, hoành công giáp kích. Như thị tam nhật, độ kì tất khốn thả tẩu, hầu khiển huy hạ phục Thần Bộn dục, đãi kì quy. Địch quả độn tẩu, phục phát. Địch hội, phu kì đô tướng Dương A Khắc bối lặc cập tù lĩnh tam bách dư nhân, giáp sĩ bát bách lục thập nhân, thi điền khanh cốc giả nhị thập dư lí, hoạch khải giáp sổ vạn kế. Thừa dạ tinh binh kiếp địch đại trại, tứ thái tử toàn quân hãm một, tiễu sát đãi tận ki hoạch tứ thái tử. Bái Trấn Tây quân tiết độ sứ, ngự tiền sai trung sứ nhâm sung tê chiếu, tựu tứ vân “Binh thế vô tiền dụng kiêm tất thắng chi tướng, vương linh khắc bố duẫn, ê địch hi chi uy. Quyến ngã hổ thần, thì hiến nhung tiệp, thụ tận li chư tướng chi nhâm, đương kiêm tổng lưỡng soái chi hùng, khống lâm yếu xung át chế xâm dật vĩnh niệm, Ung Châu chi vực cửu li tiến thực chi tai, chúc địch thế chi phương, trương lệ binh phong nhi ích bội ẩm, thiết kỳ phục cung soái khải hành. Phu đương hộ chi chúng, tù điễn dẫn cung chi quần xú uy thanh, hà sướng khải tấu thượng văn ban lao liễn huân, cảm hậu trù dong chi điển, kiến nha ủng tiết, ích long chế khổn chi quyền, tứ diễn hộ tô, nhưng gia chân thực tịnh ban huy sổ thức, kì quyến phụ vu hí địch, quả nghị vu nhung chiêu, hạp thân uy vu vũ bị, thừa chiến thắng chi dũng khí, dụng khôi phục vu cố cương, trữ tốt trảo nha chi công, hành tứ sơn hà chi thệ, miễn cung nãi sự đồ báo dị ân. Khả đặc thụ Trấn Tây quân tiết độ sứ, Thiểm Tây chư lộ đô thống chế, Vũ Công huyện khai quốc tử, thực ấp ngũ bách hộ, thực thật phong nhị bách hộ.”}}
 
==Tiếp tục vệ Thục và chiến thắng Tiên Nhân quan==