Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tô Nguyệt Đình”

Đã được đề cử xóa; xem Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Tô Nguyệt Đình.
(Đã thêm nhãn {{Chú thích trong bài}} và {{Không nổi bật}}: có tên đường nhưng không phải tên ai đặt tên đường cũng nổi bật)
Thẻ: Twinkle Thêm bản mẫu Độ nổi bật hoặc Afd
(Đã được đề cử xóa; xem Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Tô Nguyệt Đình.)
Thẻ: Twinkle Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
<!-- Vui lòng không xóa hoặc thay đổi tin nhắn xóa bài này (AfD) cho đến khi cuộc thảo luận đã kết thúc. -->
{{Afd/dated|trang=Tô Nguyệt Đình|ngày=30|tháng=tháng 12|năm=2021|đã thế=rồi}}
<!-- Sau khi biểu quyết được đóng lại, xin vui lòng đặt trên trang thảo luận: {{Đã biểu quyết giữ|1=Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Tô Nguyệt Đình}} -->
<!-- Kết thúc tin nhắn xóa bài (AfD), vui lòng sửa đổi sau dòng này -->
{{Nhiều vấn đề|
{{Chú thích trong bài|date=tháng 12/2021}}