Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hội đồng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{chú thích trong bài}}'''Hội đồng Nhà nước''', theo [[Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Hiến pháp Việt Nam]] năm 1980, "''là cơ quan cao nhất, hoạt động thường xuyên của Quốc hội, là chủ tịch tập thể của nước [[Việt Nam|Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam]]''". Hiến pháp năm 1980 đã "sáp nhập" hai chức năng của [[Ủy ban thường vụ Quốc hội|Ủy ban thường vụ quốc hội]] với chức năng của [[Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Chủ tịch nước]] vào một cơ quan duy nhất là Hội đồng Nhà nước.
= Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam =
{{chú thích trong bài}}'''Hội đồng Nhà nước''', theo [[Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Hiến pháp Việt Nam]] năm 1980, "''là cơ quan cao nhất, hoạt động thường xuyên của Quốc hội, là chủ tịch tập thể của nước [[Việt Nam|Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam]]''". Hiến pháp năm 1980 đã "sáp nhập" hai chức năng của [[Ủy ban thường vụ Quốc hội|Ủy ban thường vụ quốc hội]] với chức năng của [[Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Chủ tịch nước]] vào một cơ quan duy nhất là Hội đồng Nhà nước.
 
==Chức năng==