Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tước hiệu và tôn xưng của nhà Triều Tiên”

Trang mới: “Xuyên suốt thời kỳ quân chủ của nhà Triều Tiên, tước hiệu và tôn xưng hiệu (jonchingho, 존칭호, 尊稱號) (dùng để xưng hô) của vương thất rất đa dạng và phức tạp. Các vị quân chủ của triều đại này đều có tước hiệu là '''''Vương''''' (''wang'', 왕, 王) cho đến khi vua Cao Tông xưng '''''Hoàng đế''''' (''hwangje'', 황제, 皇帝) và lập r…”
(Trang mới: “Xuyên suốt thời kỳ quân chủ của nhà Triều Tiên, tước hiệu và tôn xưng hiệu (jonchingho, 존칭호, 尊稱號) (dùng để xưng hô) của vương thất rất đa dạng và phức tạp. Các vị quân chủ của triều đại này đều có tước hiệu là '''''Vương''''' (''wang'', 왕, 王) cho đến khi vua Cao Tông xưng '''''Hoàng đế''''' (''hwangje'', 황제, 皇帝) và lập r…”)
(Không có sự khác biệt)