Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hằng đẳng thức”

Thẻ: Lùi lại thủ công
Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan
#: <math>(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3\,</math>
# '''Tổng hai lập phương:'''
#: <math>a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)=(a+b)^3-3a^2b-3ab^2=(a+b)^3-3ab(a+b)</math>
# '''Hiệu hai lập phương:'''
#: <math>a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)=(a-b)^3+3a^2b-3ab^2=(a-b)^3+3ab(a-b)</math>
Người dùng vô danh