Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Thử”

Thử nghiệm
(Thay cả nội dung bằng “<noinclude><!--Xin để yên dòng-->{{Đầu bản mẫu thử}}<!--này--> <!-- BẮT ĐẦU CHỖ THỬ DƯỚI ĐÂY --></noinclude>”)
Thẻ: Thay thế nội dung Lùi lại thủ công
(Thử nghiệm)
Thẻ: Đã được lùi sửa Trình soạn thảo mã nguồn 2017
<noinclude><!--Xin để yên dòng-->{{Đầu bản mẫu thử}}<!--này-->
<!-- BẮT ĐẦU CHỖ THỬ DƯỚI ĐÂY --></noinclude>
{{ {{X1|X2}} }}