Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thành viên:AlphamaBot/Code đa chức năng (pywikibot)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
new_text = new_text.replace(e, temp_e)
 
if (new_text != text): summary += '[ sửa dấu câu];'
return title, new_text, summary
new_text = re.sub(r'\[\[\s*[Tt]hể\s*loại\s*:\s*[Tt]hể\s*loại\s*:', '[[Thể loại:', new_text)
 
# tập tin
new_text = re.sub(r'\[\[[Ff]ile\s*:', '[[Tập tin:', new_text)
new_text = re.sub(r'\[\[[Ii]mage\s*:', '[[Hình:', new_text)
# bản mẫu
new_text = re.sub(r'\{\{[Tt]axobox', '{{Bảng phân loại', new_text)
new_text = re.sub(r'\{\{[Cc]ommonscat-inline', '{{Thể loại Commons nội dòng', new_text)
new_text = re.sub(r'==\s*[Nn]otes\s*==', '== Ghi chú ==', new_text)
 
if (new_text != text): summary += '[ sửa lỗiđổi chung];'
 
return title, new_text, summary
 
time_label = str(end - start)[0:6] + 's'
page.save(summary = '[[:mw:Manual:Pywikibot|Pywikibot]] + [[Thành viên:AlphamaBot/Code đa chức năng (pywikibot)|AlphamaModule]]: ' + summary + ',; ' + '(' + time_label + ');' ) # lưu trang
print('-- Đã lưu!')
else: print('--- Không có gì thay đổi!')
# hàm chào mừng chạy liên tục
'''while True:
welcome(site, '{{thế:hoan nghênh12nghênh3}}', total = 500)'''
 
# hàm đa năng xử lý trang
# hàm đa năng xử lý trang chạy liên tục
'''while True:
multifunction(site, '{{thế:hoan nghênh12nghênh3}}', total = 500)'''
 
</syntaxhighlight>