Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đại dịch COVID-19 tại Việt Nam”

n
Tập tin:Đơn Tiêm Vắc Xin.jpg|nhỏ|thế=Đơn phát cho dân đăng ký tiêm vắc xin Covid-19.|Đơn phát cho dân đăng ký tiêm vắc xin Covid-19.
Tập tin:Tờ Khai Y Tế Cho Chít Vắn Xin.jpg|nhỏ|thế=Tờ khai y tế cho chít vắn xin tại Tỉnh An Giang, Châu Thành.|Tờ khai y tế cho chít vắn xin tại Tỉnh An Giang, Châu Thành.
 
Tập tin:Khu Cách Ly Tập Trung.jpg|nhỏ|thế=Khu cách ly tập trung tại Trường Tiểu Học B Bình Hòa, Tỉnh An Giang, Bình Hòa.|Khu cách ly tập trung tại Trường Tiểu Học B Bình Hòa, Tỉnh An Giang, Bình Hòa.
Tập tin:Điểm Tiêm Vắc Xin Covid-19.jpg|nhỏ|thế=Một điểm tiêm vắc xin Covid-19 tại Trường Học Phổ Thông Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tỉnh An Giang, Châu Thành.|Một điểm tiêm vắc xin Covid-19 tại Trường Học Phổ Thông Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tỉnh An Giang, Châu Thành.
</gallery>