Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phương trình đường thẳng”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
=== Vectơ chỉ phương của đường thẳng ===
Vectơ <math>\vec{au}\neq\vec{0}</math> và có giá song song hoặc trùng với đường thẳng được xem là '''''vectơ chỉ phương''''' của đường thẳng. Khi đó, với <math>k\neq0</math>, vectơ <math>k\vec{au}</math> cũng là vectơ chỉ phương của đường thẳng đó
 
=== Vectơ pháp tuyến của đường thẳng ===