Khác biệt giữa các bản “Ngô phu nhân (Tôn Kiên)”

Tôn Sách bèn đón Ngô phu nhân cùng các em, đi cùng một người trong họ là Tôn Hà và người ở Nhữ Nam là Lã Phan đến Khúc A theo Ngô Cảnh. Tôn Sách dựa vào Ngô Cảnh bắt đầu xây dựng lực lượng nhưng không thành công, lại quay trở lại Thọ Xuân nương tựa Viên Thuật.
 
Năm [[194]], triều đình [[Hán Hiến Đế]] do quyền thần [[Lý Thôi]], [[Quách Dĩ]] muốn chống lại Viên Thuật, bèn bổ nhiệm Lưu Do làm Thứ sử Dương châu. Lưu Do không thể đối địch được với Viên Thuật nên không dám tới thủtrị phủsở Dương châu ở Thọ Xuân mà tới đóng nhiệm sở tại Khúc A thuộc Đan Dương. Thái thú Ngô Cảnh cùng Đô úy Tôn Bí (anh họ Tôn Sách) đã nghênh đón Lưu Do tới nhiệm sở Khúc A<ref>Tức huyện Đan Dương tỉnh Giang Tô</ref>.
 
Ngô phu nhân còn giữ [[ngọc tỷ truyền quốc]] do Tôn Kiên khi còn sống đã bắt được lúc tiến quân vào [[Lạc Dương]]. Viên Thuật muốn giành ngọc tỷ, nên ép bà phải giao nộp. Ngô phu nhân bèn đưa ngọc tỷ tới cho Viên Thuật<ref>Lê Đông Phương, Vương Tử Kim, sách đã dẫn, tr 383</ref>.
 
Viên Thuật có ngọc tỷ muốn xưng đế. Lưu Do cho rằng Ngô Cảnh và Tôn Bí là người cùng phe với Thuật bèn bất ngờ xuất quân đánh úp hai người để giải trừ mối lo. Ngô Cảnh và Tôn Bí phải bỏ Đan Dương chạy sang bên kia sông Trường Giang đóng ở Lịch Dương<ref>Nay là Hòa huyện, tỉnh An Huy</ref>. Ngô phu nhân được Ngô Cảnh đưa từ Khúc A về Lịch Dương<ref>Lê Đông Phương, sách đã dẫn, tr 149</ref>.
[[Viên Thuật]] và [[Lưu Do]] dàn quân tranh giành Dương châu. Theo lệnh của [[Viên Thuật]], Ngô Cảnh cùng Tôn Bí mang quân chống [[Lưu Do]]. Hai bên đánh nhau lâu ngày không phân thắng bại. Tôn Sách bèn xin lĩnh quân ra mặt trận đánh Lưu Do.
 
Được sự đồng ý của Viên Thuật, [[Tôn Sách]] mang 1000 quân tới Lịch Dương. Nhưng Tôn Sách lại muốn xây dựng cơ sở quân sự tại đây, sợ mẹ bị kinh động vì chiến tranh, nên sai người đưa bà huyện Phụ Lăng<ref>Phía đông Toàn Thúc</ref>.
 
Năm [[199]], [[Viên Thuật]] chết sau khi xưng đế được vài năm. Tôn Sách có sự phò trợ của các tướng cũ của Tôn Kiên đánh chiếm được 5 quận Giang Đông, được Tào Tháo nhân danh Hán Hiến Đế phong làm Thái thú Cối Kê. Ngô phu nhân được đón về quận Cối Kê.
 
Năm [[200]], [[Tôn Sách]] đột ngột qua đời. Con thứ hai của Ngô phu nhân là Tôn Quyền lên nối nghiệp anh. Trong khi Tào Tháo chinh phục phía bắc thì Tôn Quyền nhiều năm chinh chiến với Lưu Biểu ở Kinh châu, vừa để mở bờ cõi sang phía tây, vừa để báo thù cho cái chết của Tôn Kiên khi tham chiến với [[Lưu Biểu]].
 
Ngô phu nhân qua đời trước trận Xích Bích. Sử sách có những cách nói khác nhau, dẫn tới suy luận thời điểm này có thể là năm [[202]] (Kiến An thứ 7) hoặc [[207]] (Kiến An thứ 12) <ref>Dịch Trung Thiên, sách đã dẫn, tập 1, tr 409</ref>. Sau này Tôn Quyền xưng đế (229) đã truy tôn bà là '''Vũ Liệt hoàng hậu''' (武烈皇后).
 
== Trong Tam Quốc diễn nghĩa ==
61.921

lần sửa đổi