Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hoạt động xã hội”

Trang mới: “Phong trào vận động xã hội (hay hoạt động xã hội) bao gồm những nỗ lực để thúc đẩy, cản trở hoặc điều khiển các thay …”
(Trang mới: “Phong trào vận động xã hội (hay hoạt động xã hội) bao gồm những nỗ lực để thúc đẩy, cản trở hoặc điều khiển các thay …”)
(Không có sự khác biệt)
2.075

lần sửa đổi