Khác biệt giữa các bản “Science Citation Index”

* [[Danh-mục Trích-dẫn Nghệ-thuật và Nhân-văn]] (Arts and Humanities Citation Index), gồm 1130 tạp-chí, bắt-đầu từ năm 1975.
* [[Nhân-tố ảnh-hưởng]] (Impact factor, viết tắt: IF)
* [[Danh-sách database học-thuật và engine tìm-kiếm]] (List of academic databases and search engines)
* [[Danh-mục Trích-dẫn Khoa-học Xã-hội]] (Social Sciences Citation Index), gồm 1700 tạp-chí, bắt-đầu từ năm 1956.