Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phương trình đường thẳng”

==Phương trình đường thẳng theo đoạn chắn==
Nếu đường thẳng đi qua 2 điểm có tọa độ là (a;0) và (0;b) thì phương trình đường thẳng có dạng:
<math> \frac{ax}{xa} + \frac{by}{yb} =1 </math>(x≠0 và y≠0)
 
==Phương trình chính tắc==
==Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng==
Người dùng vô danh