Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
<tr>
<th>Cấp bậc</th>
<td>Đại[[Thượng tướng]]</td>
</tr>
<tr>
197.472

lần sửa đổi