Khác biệt giữa các bản “Phương trình vi phân riêng phần”

không có tóm lược sửa đổi
[[ta:பகுதி வகையீட்டுச் சமன்பாடு]]
[[zh:偏微分方程]]
Them mo6t vai dang pt vi phan vi du :
Dang : f(x)g(y)dx+h(x)t(y)dy=0
Khi ay van de qui ve giai pt vi phan dang co ban
Bo sugn tehm cac dang pt vi phan co ban khac
1

lần sửa đổi