Khác biệt giữa các bản “Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân”

* [http://www.chinhphu.vn/vanbanpq/lawdocs/L60QH.DOC?id=31574 Luật Doanh nghiệp Việt Nam]
* [http://www.babylonlaw.com/thanh-lap-cong-ty-tnhh/ Thành lập công ty TNHH]
* [http://www.thanhlapcongty.info/ Thành lập công ty TNHH]
 
{{Sơ khai}}
 
Người dùng vô danh