Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bát-nhã-ba-la-mật-đa”

n
Dòng 34:
*Conze, Edward: ''The Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines & Its Verse Summary'' (second printing, with corrections). Berkeley, California, 1975.
*''Fóguāng dàcídiǎn'' 佛光大辭典. Fóguāng dàcídiǎn biānxiū wěiyuánhuì 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fóguāng chūbǎnshè, 1988.
 
==Xem thêm==
*''[[Bát-nhã-ba-la-mật-đa kinh]]''
*''[[Kim cương bát-nhã-ba-la-mật-đa kinh]]''
*''[[Bát thiên tụng bát-nhã-ba-la-mật-đa kinh]]''
 
{{Viết tắt Phật học}}