Khác biệt giữa các bản “Thuế thân”

không có tóm lược sửa đổi
** So sánh thu nhập: ''Năm [[Kỷ Hợi]] (1839) là năm [[Minh Mệnh]] thứ 20, vua Thánh Tổ định lương bổng đồng niên và tiền xuân phục của các quan viên.
:Chánh nhất phẩm:tiền 400 quan, gạo 300 phương, tiền xuân phục 70 quan.
::Tòng nhất phẩm: tiền 300 quan, gạo 250 phương, tiền xuân phục 60 quan. Chánh nhị phẩm:tiền 250 quan, gạo 200 phương, tiền xuân phục 50 quan.
:TòngChánh nhị phẩm: tiền 180250 quan, gạo 150200 phương, tiền xuân phục 3050 quan.
::Tòng nhị phẩm: tiền 180 quan, gạo 150 phương, tiền xuân phục 30 quan.
:Chánh tam phẩm:tiền 150 quan, gạo 120 phương, tiền xuân phục 20 quan.
::Tòng tam phẩm: tiền 120 quan, gạo 90 phương, tiền xuân phục 16 quan.
2.562

lần sửa đổi