Khác biệt giữa các bản “Thoát Hoan”

== Tại chiến trường Đại Việt ==
===Năm 1284-1285===
Thoát Hoan, phiên âm tiếng Mông Cổ là '''Toghan''', là con thứ 94 của Nguyên Thế Tổ [[Hốt Tất Liệt]].Thường được gọi là Tứ Vương Tử
 
Năm 1284, Nguyên Thế Tổ chuẩn bị đánh Đại Việt, phong cho Thoát Hoan làm Trấn Nam vương vào ngày 3 tháng 6, sai đóng ở Ngạc châu<ref>[http://zh.wikisource.org/wiki/%E5%85%83%E5%8F%B2/%E5%8D%B7013 Nguyên sử, quyển 13, bản kỉ 13: Thế tổ đệ thập], nguyên bản: 六月壬子...日月交食、歷法。....。甲寅,詔封皇子脫歡為鎮南王,賜塗金銀印,駐鄂州。 (lục nguyệt Nhâm Tí ...nhật nguyệt giao thực, lịch pháp。....。Giáp Dần, chiếu phong hoàng tử Thoát Hoan vi Trấn Nam vương,tứ đồ kim ngân ấn,trú Ngạc Châu。)</ref>. Trước đó từ năm 1282, Nguyên Thế Tổ đã sai tướng [[Toa Đô]] mang quân theo đường biển đi đánh Chiêm Thành, nhưng tới lúc đó vẫn chưa chiếm được nước này.
Người dùng vô danh