Khác biệt giữa các bản “C (ngôn ngữ lập trình)”

== Liên kết ngoài ==
=== C ===
* [http://laptrinhcsharp.net ''Lập trình C Trung Tâm Tin Học Đại Học KHTN'']
* [http://www.faqs.org/faqs/C-faq/faq/index.html ''comp.lang.c Frequently Asked Questions'']
* [http://cm.bell-labs.com/cm/cs/who/dmr/chist.html ''The Development of the C Language''] by [[Dennis M. Ritchie]]
Người dùng vô danh