Khác biệt giữa các bản “Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế”

n
(Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế)
 
*{{cite book | last = Graff | first = David A. | year = 2002 | title = Medieval Chinese Warfare, 300–900 | publisher = Routledge | location = London | isbn = 0-415-23954-0}}
* ''[[Ngụy thư]]'', quyển 7, [[:zh:s:魏書/卷7上|thượng]], [[:zh:s:魏書/卷7下|hạ]].
* ''[[Bắc sử]]'', vol. 3.[http[:s:zh:北史//ef卷003|quyển 3]].cdpa.nsysu.edu.tw/ccw/02/bs01.htm]
* ''[[Tư trị thông giám]]'', các quyển [[:zh:s:資治通鑑/卷132|132]], [[:zh:s:資治通鑑/卷133|133]], [[:zh:s:資治通鑑/卷134|134]], [[:zh:s:資治通鑑/卷135|135]], [[:zh:s:資治通鑑/卷136|136]], [[:zh:s:資治通鑑/卷137|137]], [[:zh:s:資治通鑑/卷138|138]], [[:zh:s:資治通鑑/卷139|139]], [[:zh:s:資治通鑑/卷140|140]], [[:zh:s:資治通鑑/卷141|141]], [[:zh:s:資治通鑑/卷142|142]].