Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đồi”

Trang mới: Đồi là một dạng địa hình dương được hình thành qua quá trình phong hóa của núi mà thành. Núi mẹ thường là loại chịu ảnh hưởng mạnh của ph...
(Trang mới: Đồi là một dạng địa hình dương được hình thành qua quá trình phong hóa của núi mà thành. Núi mẹ thường là loại chịu ảnh hưởng mạnh của ph...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh