Khác biệt giữa các bản “Người môi giới”

== Liên kết ngoài ==
* [http://www.laodong.com.vn/Home/Nguoi-moi-gioi-tren-san-OTC/20072/24477.laodong Người môi giới trên sàn OTC]
* [http://nguoimoigioi.vn/moigioi/309700-Nguoi-moiMoi-gioi-bat-dong-san-ban-la-aiGioi.html?p=743#.UGLQmLLiZFopost743 Người môi giới là ai?]
[[Thể_loại:thuật ngữ kinh doanh]]
{{sơ khai kinh tế học}}
Người dùng vô danh