Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hội đồng Quân sự Cách mạng Petrograd”