Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Mxn/Trang Chính 4”

Thử
n (lk)
(Thử)
 
<!-- Hàng 1 -->
<div style="display: -moz-box; -moz-box-orient: horizontal; /* -moz-box-pack: center; */ -moz-box-align: stretch; width: 100%; margin-bottom: /* -1px */ 1em;">
 
<!-- Bài viết chọn lọc -->
 
<!-- Hàng 2 -->
<div style="display: -moz-box; -moz-box-orient: horizontal; -moz-box-align: stretch; width: 100%; margin-bottom: 1em;">
 
<!-- Ngày này năm xưa -->
 
<!-- TODO: Hàng 3 -->
 
<!-- Hàng 4 -->
<div style="display: -moz-box; -moz-box-orient: horizontal; -moz-box-align: stretch; width: 100%; margin-bottom: -1px;">