Khác biệt giữa các bản “Phạm Công Thiện”

*[[Jiddu Krishnamurti]], Tự do đầu tiên và cuối cùng (1968); Ý nghĩa của sự chết( 1967)
*[[Martin Heidegger]], Về thể tính của chân lý (1968)
*[[Martin Heidegger]], Triết lý là gì? (1969)
*[[Friedrich Nietzsche]], Tôi là ai? Đây là người mà chúng ta mong đợi! (1969)
*[[Nikos Kazantzakis]], Rèn luyện tâm thuật huyền linh (1991)
41

lần sửa đổi