Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Mxn/Trang Chính 4”

Bản mẫu hóa các hộp
n
(Bản mẫu hóa các hộp)
<!-- Hàng 1 -->{{/Hàng|1=
 
<!-- Bài viết chọn lọc -->{{/Hộp|số cột=2|cao tối đa=267px|ẩn thừa=có|1=
 
<div class="mp-box" style="-moz-box-flex: 2; position: relative; width: {{#expr: 33 * 2 }}%; min-width: {{#expr: 20 * 2 }}em; max-width: {{#expr: 400 * 2 }}px; height: 20em; max-height: 267px; overflow: hidden; margin-right: -1px; border: 1px solid #aaa; background-color: white; font-size: 90%;">
<div style="margin: 0 -400px;">
<div style="margin: -350px auto 0 auto; width: 800px;">[[Tập tin:Bibliothèque nationale de France, Paris (site Richelieu) - Salle Ovale 2.jpg|800px|link=|Thư viện Quốc gia Pháp]]</div>
 
<div class="mp-edit show-sysop" style="visibility: hidden; position: absolute; top: 1em; right: 1em; padding: 6px; font-size: 90%; font-weight: bold; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.2em; color: white; text-shadow: black 0 0 6px, black 0 0 6px, black 0 0 2px;">Sửa</div>
</div>
 
}}
<!-- Hình ảnh chọn lọc -->
 
<div class="mp-box" style="-moz-box-flex: 1; position: relative; width: 33%; min-width: 20em; max-width: 400px; height: 20em; max-height: 267px; overflow: hidden; border: 1px solid #aaa; font-size: 90%;">
<!-- Hình ảnh chọn lọc -->{{/Hộp|cao tối đa=267px|ẩn thừa=có|cuối=có|1=
 
<div style="margin: 0 -400px;">
<div style="margin: 0 auto; width: 400px;">[[Tập tin:Endeavour silhouette STS-130.jpg|400px|Một hình ảnh khá độc đáo mà những [[nhà du hành vũ trụ]] thường gặp.]]</div>
 
<div class="mp-edit show-sysop" style="visibility: hidden; position: absolute; top: 1em; right: 1em; padding: 6px; font-size: 90%; font-weight: bold; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.2em; color: white; text-shadow: black 0 0 6px, black 0 0 6px, black 0 0 2px;">Sửa</div>
 
</div>
}}
 
}}
<!-- Hàng 2 -->{{/Hàng|1=
 
<!-- Ngày này năm xưa -->{{/Hộp|1=
 
<div class="mp-box" style="-moz-box-flex: 1; position: relative; width: 33%; min-width: 20em; max-width: 400px; min-height: 20em; margin-right: -1px; border: 1px solid #aaa; background-color: white; font-size: 90%;">
<div style="position: relative; width: 100%; height: 12em; overflow: hidden;">
<div style="margin: 0 -200px;">
 
<div class="mp-edit show-sysop" style="visibility: hidden; position: absolute; top: 1em; right: 1em; padding: 6px; font-size: 90%; font-weight: bold; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.2em; color: white; text-shadow: black 0 0 6px, black 0 0 6px, black 0 0 2px;">Sửa</div>
</div>
 
}}
<!-- Bạn có biết -->
 
<div class="mp-box" style="-moz-box-flex: 1; position: relative; width: 33%; min-width: 20em; max-width: 400px; min-height: 20em; margin-right: -1px; border: 1px solid #aaa; background-color: white; font-size: 90%;">
<!-- Bạn có biết -->{{/Hộp|1=
 
<div style="position: relative; width: 100%; height: 12em; overflow: hidden;">
<div style="margin: 0 -200px;">
 
<div class="mp-edit show-sysop" style="visibility: hidden; position: absolute; top: 1em; right: 1em; padding: 6px; font-size: 90%; font-weight: bold; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.2em; color: white; text-shadow: black 0 0 6px, black 0 0 6px, black 0 0 2px;">Sửa</div>
</div>
 
}}
<!-- Tin tức -->
 
<div class="mp-box" style="-moz-box-flex: 1; position: relative; width: 33%; min-width: 20em; max-width: 400px; min-height: 20em; border: 1px solid #aaa; background-color: white; font-size: 90%;">
<!-- Tin tức -->{{/Hộp|cuối=có|1=
 
<div style="position: relative; width: 100%; height: 12em; overflow: hidden;">
<div style="margin: 0 -200px;">
 
<div class="mp-edit show-sysop" style="visibility: hidden; position: absolute; top: 1em; right: 1em; padding: 6px; font-size: 90%; font-weight: bold; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.2em; color: white; text-shadow: black 0 0 6px, black 0 0 6px, black 0 0 2px;">Sửa</div>
 
</div>
}}
 
}}
<!-- Hàng 4 -->{{/Hàng|cuối=có|1=
 
<!-- Wikipedia -->{{/Hộp|màu nền=#f9f9f9|1=
<div style="padding: 1em; padding-top: 8em;">
<div class="mp-box" style="-moz-box-flex: 1; position: relative; width: 33%; min-width: 20em; max-width: 400px; margin-right: -1px; border: 1px solid #aaa; background-color: #f9f9f9; font-size: 90%; padding: 1em; padding-top: 8em;">
 
<h2 style="margin-left: -6px; border: none; font-size: 90%; font-weight: bold; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.2em;">[[Tập tin:Wikipedia wordmark.svg|118px|link=http://www.wikipedia.org/|alt={{SITENAME}}|{{SITENAME}}]]</h2>
 
 
</div>
}}
 
<!-- Wikimedia -->{{/Hộp|số cột=2|màu nền=#f9f9f9|cuối=có|1=
<div style="padding: 1em; padding-top: 8em;">
 
<!-- Wikimedia -->
<div class="mp-box" style="-moz-box-flex: 2; position: relative; width: {{#expr: 33 * 2 }}%; min-width: {{#expr: 20 * 2 }}em; max-width: {{#expr: 400 * 2 }}px; height: 20em; overflow: hidden; border: 1px solid #aaa; background-color: #f9f9f9; font-size: 90%; padding: 1em; padding-top: 8em;">
<h2 style="position: relative; margin-left: -3px; border: none; font-size: 90%; font-weight: bold; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.2em;"><span style="position: relative; top: 2px; display: block; height: 18px; overflow: hidden;"><span style="display: block; position: absolute; bottom: 0;">[[Tập tin:Wikimedia logo text grayscale.svg|118px|link=Wikimedia:Trang chủ|alt=Wikimedia|Wikimedia]]</span></span></h2>
 
 
</div>
}}
 
}}