Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Học khu”

Không có tóm lược sửa đổi
Đạo luật Giáo dục năm 1870 cho phép phụ nữ tham gia bầu Ban đặc trách Học khu. Phụ nữ cũng được cho phép ứng cử để phục vụ trong Ban đặc trách Học khu. Một số người hoạt động vì sự bình đẳng nam nữ nhận thấy đây là cơ hội để chứng tỏ phụ nữ có khả năng quản lý công cộng. Năm 1870, bốn phụ nữ là Flora Stevenson, Lydia Becker, Emily Davies và Elizabeth Garrett được bầu vào Ban đặc trách Học khu.<br />
<br />[http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/Leducation70.htm]
==UnitedHoa StatesKỳ==
Giáo dục công tại nhiều cộng đồng tại Hoa Kỳ đã và đang được thực hiện theo chức năng của một '''học khu''' phục vụ một hoặc nhiều thành phố, thị trấn. Một học khu là một hình thể chính trị và đoàn thể hợp nhất. Thường thường khu vực của các học khu ngang bằng với khu vực của một [[thành phố]] hay một [[quận]] và có quyền lực tương tự bao gồm [[thuế]] và [[trưng thu]]. Bộ phận hành chánh của học khu, được bầu lên theo hình thức phổ thông bầu phiếu hay được các giới chức chính phủ khác bổ nhiệm, được gọi là một Ban đặc trách học khu (''school board'', ''board of trustees'', hay ''school committee'') và bộ phận hành chánh này sẽ bổ nhiệm một Giám thị (''superintendent''). Vị trí giám thị thường là một hành chánh viên của trường công lập có kinh nghiệm để hành xử như một hành chánh trưởng của học khu, thực hiện các quyết định và áp dụng các chính sách hàng ngày của học khu. Ban đặc trách Học khu cũng có thể hành xử chức năng xét xử trong các vấn đề kỷ luật học sinh và nhân viên.
{{Limited geographic scope within country}}
Public education in many communities in the [[USA]] has been made the function of a '''school district''' serving one or more towns. A school district is a unique [[body corporate and politic]], usually with districts being coequal to that of a [[city]] or a [[county]], and has similar powers including [[taxation]] and [[eminent domain]]. Its legislative body, elected by direct popular vote or by appointment by other governmental officials, is called a ''[[school board]]'', ''board of trustees'', or ''school committee'', and this body appoints a ''[[Superintendent (education)|superintendent]]'', usually an experienced public school administrator, to function as the district's [[chief executive]] for carrying out day-to-day decisions and policy implementations. The school board may also exercise a [[quasi-judicial]] function in serious [[employee]] or [[student]] [[discipline]] matters.
 
Not all school systems constitute school districts as distinct bodies corporate. A few states have no school systems independent of county or municipal governments. One prominent example is [[Maryland]], where all school systems are run at the county or, in the case of [[Baltimore, Maryland|Baltimore City]], the county-equivalent level. Other states, such as [[New York]], have both independent school districts and school systems that are subordinate to cities[http://en.wikipedia.org/wiki/Administrative_divisions_of_New_York#School_districts]. Uniquely, the [[Hawaii State Department of Education]] functions as a single state-wide school district.