Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Học khu”

Theo thống kê năm [[2002]] của các chính quyền các cấp, [[Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ]] liệt kê các con số sau đây về các hệ thống trường học tại Hoa Kỳ:
*13.506 học khu độc lập
*178 hệ thống trường lệphụ thuộc tiểu bang
*1.330 hệ thống trường lệphụ thuộc địa phương
*1.196 cơ quan phục vụ giáo dục (các cơ quan cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho hệ thống trường học công)
 
Chức năng của một học khu có thể là một mối quan tâm và ảnh hưởng chính trong nền [[chính trị]] địa phương. Một học khu điều hành tốt có các trường sạch sẽ và an toàn, có đủ học sinh tốt nghiệp vào các trường đại học danh tiếng có thể làm nâng giá trị nhà cửa trong khu vực đó, và như thế gia tăng ngân quỹ từ thu thuế sẳn có để thực hiện các hoạt động của học khu. Ngược lại, một học khu điều hành tồi tệ có thể làm cho khu vực đó chậm phát triển hơn các khu vực xung quanh, hoặc thậm chí khiến dân số bị giảm xuống.
The functioning of a school district can be a key influence and concern in local [[politics]]. A well run district with safe and clean schools, graduating enough students to good [[university|universities]], can enhance the value of housing in its area, and thus increase the amount of tax revenue available to carry out its operations. Conversely, a poorly-run district may cause growth in the area to be far less than surrounding areas, or even a decline in population.
 
In addition to the various schools it operates and the various support facilities they require for their operation, such as [[school bus]] yards, laundries, warehouses, and kitchens, some very large school districts operate medical clinics, television stations (many of which are official [[CBS]], [[American Broadcasting Company|ABC]], [[NBC]], [[Fox]], [[PBS]] or [[NPR]] affiliates for their respective markets), and fully functioning [[campus police]] departments. Additionally it is not unusual to find public [[library|libraries]] or [[recreation]] programs operated by a school system.