Khác biệt giữa các bản “Dân chủ Athena”

không có tóm lược sửa đổi
Philippus: 495 - 494 TCN
Pythocritus: 494 - 493 TCN
Themistocles: 493 - 480490 TCN
CimonCallimachus, Miltiades: 480490 - 462489 TCN
EphialtesAristides: 462489 - 461488 TCN
PericlesAnchises: 461488 - 429487 TCN
CleonTelesinus: 429487 - 422486 TCN
Ceures: 486 - 485 TCN
Philocrates: 485 - 484 TCN
Leostratus: 484 - 483 TCN
Nicodemus: 483 - 482 TCN
Hypsichides: 481 - 480 TCN
Calliades: 480 - 479 TCN
Xanthippus: 479 - 478 TCN
Timosthenes: 478 - 477 TCN
Adimantus: 477 - 476 TCN
Phaedon: 476 - 475 TCN
Dromoclides: 475 - 474 TCN
Acestorides: 474 - 473 TCN
Menon: 473 - 472 TCN
Chares: 472 - 471 TCN
Praxiergus: 471 - 470 TCN
Apsephion: 469 - 468 TCN
Theagenides: 468 - 467 TCN
Lysistratus: 467 - 466 TCN
Lysanias: 466 - 465 TCN
Sophanes: 465 - 464 TCN
Cimon: 464 - 462 TCN
Ephialtes: 462 - 461 TCN
Euthippus: 461 - 460 TCN
Phrasicles: 460 - 459 TCN
Philocles: 459 - 458 TCN
Habron: 458 - 457 TCN
Mnesitheides: 457 - 456 TCN
Callias: 456 - 455 TCN
Sosistratus: 455 - 454 TCN
Ariston: 454 - 453 TCN
Lysicrates: 453 - 452 TCN
Chaerephanes: 452 - 451 TCN
Antidotus: 451 - 450 TCN
Euthydemus: 450 - 449 TCN
Pedieus: 449 - 448 TCN
Philiscus: 448 - 447 TCN
Timarchides: 447 - 446 TCN
Callimachus: 446 - 445 TCN
Lysimachides: 445 - 444 TCN; Hòa bình giữa Athena và Sparta
Pericles: 444 - 430 TCN
Apollodorus: 430 - 429 TCN
Phormio: 429 - 428 TCN
Cleon: 423 - 422 TCN
Nicias: 421 - 418 TCN
AlcibiadesNicostratus: 418 - 410417 TCN
Alcibiades: 418 - 416 TCN
Nicias: 416 - 415 TCN
Alcibiades: 415 - 414 TCN
Lamachus: 414 - 413 TCN
Eurymedon, Demosthenes và Nicias: 413 - 411 TCN
Simichus và Aristarchus: 411 - 409 TCN
Anytus: 409 - 407 TCN
Alcibiades, Adeimantus, và Aristocrates: 406 - 405 TCN
Pericles Archestratus, Thrasylus,, Lysias, Diomedon, Aristocrates, Erasinides, Protomachus và Aristogenes: 406 - 405 TCN
Alexias: 405 - 404 TCN
Pythodorus: 404 - 403 TCN, Sparta thành lập chính quyền 30 bạo chúa.
 
 
 
(còn tiếp)...
==Xem thêm==
Người dùng vô danh