Khác biệt giữa các bản “Dân chủ Athena”

không có tóm lược sửa đổi
Nền dân chủ Athena bị người [[Macedonia]] đàn áp năm 322 TCN. Chính thể Athena sau đó được phục hồi, nhưng mức độ dân chủ thực sự của nó thì vẫn còn tranh cãi.
 
Các lãnh đạo (basileus) của nhà nước dân chủ Athena (1068 - 332 TCN:
Medon: 1068 - 1048 TCN.
Acastus: 1048 - 1012 TCN.
Alexias: 405 - 404 TCN
Pythodorus: 404 - 403 TCN, Sparta thành lập chính quyền 30 bạo chúa.
Eucleides: 403 - 402 TCN, Ba mươi bạo chúa bị trục xuất, dân chủ thiết lập lại.
 
Micon: 402 - 401 TCN
Xenaenetus: 401 - 400 TCN
Aristocrates: 399 - 398 TCN, Triết gia Socrates tự tử.
Euthycles: 398 - 397 TCN
Souniades: 397 - 396 TCN
Phormion: 396 - 395 TCN
Diophandus: 395 - 394 TCN, Athens tham gia vào cuộc chiến tranh Coring chống lại Sparta
Ebulides: 394 - 393 TCN
393 BC-392 BC Demostratus
392 BC-391 BC Philocles
391 BC-390 BC Nicoteles
 
 
Người dùng vô danh